ติดต่อเรา

โครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
วัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โทร. ๐๗๗-๒๐๓๑๐๑