ค่าเล่าเรียน

คณะ ภาคปกติ ภาคพิเศษ
สาขาศาสนา
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาการจัดการเชิงพุทธ
หลักสูตร ป.บส.