มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดสัมมนาการจัดการกิจการคณะสงฆ์ การจัดการเชิงพุทธ

0

About Author

Leave A Reply