โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โซนภาคใต้ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

0

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์ ปัตตานี
โดยมี วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานีเข้าร่วม

About Author

Leave A Reply