เปิดรับสมัครพระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไป ระดับปริญญาตรี และหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ รอบ๒ ปี ๒๕๖๓

0

About Author

Leave A Reply