โครงการฉลองบัณฑิตใหม่ และพระเปรียญธรรม

0

โครงการฉลองบัณฑิตใหม่ และพระเปรียญธรรม มอบประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี)
วันพุธที่ ๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ศาลาการเปรียญ วัดพัฒนาราม (พระอารามหลวง)

 

About Author

Leave A Reply